Gà ta hấp lá chanh + Xôi

Gà ta hấp lá chanh + Xôi

Gà ta hấp lá chanh + Xôi

400.000