Chứng nhận

Có giấy ATVSTP và Giấy phép kinh doanh